Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient– Konsument, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2 Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

1.3 Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2014.121 j.t ze zm.);

1.4 Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SKPD Sp. z o.o. ;

1.5 Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem esklep-skpd.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Towary;

1.6 Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SKPD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000806677, Numer REGON:384501718, Numer NIP:788-202-99-94, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8 Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10 Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem esklep-skpd.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem esklep-skpd.pl, prowadzony jest przez SKPD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000806677, Numer REGON:384501718, Numer NIP:7882029994.

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1 rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.4.2 warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

• wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

• zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

2.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

2.4.4 tryb postępowania reklamacyjnego.

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient co najmniej jednego następujących minimalnych wymagań technicznych:

• przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Firefox w wersji 42 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Chrome w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, lub

• przeglądarka internetowa Opera w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, zainstalowanym dodatkiem Flash, oraz

• minimalna rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 480 px szerokości

2.6 nie spełnienie jednego z powyższych wymagań nie wyklucza poprawnego działania serwisu na urządzeniu, z którego korzysta Klient.

2.7 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do sieci Internet.

2.8 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w obrocie handlowym, Sklep internetowy podejmuje stosowne środki techniczne i organizacyjne, w szczególności kryptograficzne środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie.

2.9 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu esklep-skpd.ploraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.10 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.2 SKPD Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzonych przez Klienta, a także w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

• podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

• dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

• dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet w tym godzące w dobre imię SKPD Sp. z o.o.

            3.3 Zakazuje się dostarczania treści bezprawnych. Powinności Klienta w tym zakresie dotyczą:

• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),korzystania ze Sklepu internetowego w sposób dla innych klientów oraz dla SKPD Sp. z o.o. nieuciążliwy ponad przeciętną miarę,

• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób nie kolidujący z prawem własności intelektualnej,

• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową esklep-skpd.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4 Po wprowadzeniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje zgodnie z wymogami w szczególności art. 8 i 12 Ustawy o prawach konsumenta, w tym dotyczące:

4.4.1 przedmiotu zamówienia,

4.4.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3 wybranej metody płatności,

4.4.4 wybranego sposobu i adresu dostawy,

4.4.5 kosztu i przewidywanego czasu dostawy.

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".

4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SKPD Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr [...]", zawierającą potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej,. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Termin realizacji zależy m.in. od wybranego sposobu dostawy. O ile inaczej nie uzgodniono Sklep przygotowuje Towar do dostawy niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny sprzedaży.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich są określone jako ceny brutto.

6.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.3 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

• Przelewem na rachunek bankowy Sklepu lub przelewem online

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klient będący konsumentem ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia w którym Klient lub wskazana przezeń osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy jednoznacznym oświadczeniem zakomunikować to SKPD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.3 W tym celu skorzystać można z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przed jego upływem, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia.

7.5 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zakomunikowano o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7.6 Jeśli nie uzgodniono inaczej, zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.8 W razie realizacji prawa odstąpienia od umowy Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKPD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2 SKPD Sp. z o.o. informuje, że pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma za pośrednictwem, której Klient przystąpić może do rozwiązania sporu online; SKPD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sportowa 52, 64-360 Zbąszyń nie gwarantuje jednak, iż w każdym przypadku wyrazi zgodę na rozstrzygnięcie sporu we wskazanym trybie.

8.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4 Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

8.5 Klient może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego, jednak nie wpływa to na skuteczność zawartych już umów sprzedaży.

8.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu esklep-skpd.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Czas i koszt dostawy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl